EUROCS-CS RENT Kft.

Általános Szerződési Feltételek

1. A szerződést azonnali hatállyal bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, ha a másik fél a jelen szerződésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, és az a másik félre súlyos joghátránnyal jár. Különösen, ha Bérbeadó a gépkocsi használatát akadályozza, illetve Bérlő a gépkocsit rongálja, annak épségét veszélyezteti, illetve bérleti díjat határidőben nem fizeti meg.

2. A Bérlő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes polgári és büntetőjogi, anyagi és kárfelelősséggel tartozik. A Bérlő hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.

3. A Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

4. A gépjárművet csak a Bérlő, vagy a Bérlő által írásban kijelölt személy vezetheti.

5. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő és utasai testi épségéért, valamint egy esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért.

6. A gépkocsi üzemben tartásával és használatával kapcsolatos költségeket (üzemanyag, szervizelés) Bérlő viseli.

7. Bérbeadót terheli a bérbeadásból eredő adófizetési kötelezettség.

8. Bérlőt kármegelőzési, illetve kárenyhítési kötelezettség terheli, különös tekintettel az időben elvégzett szervizelésre. Rendkívüli hiba vagy kár veszélye esetén köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben Bérbeadó a bejelentést követően a hibát nem hárította el, Bérlő elvégezheti vagy elvégeztetheti. Keletkezett költségét a Bérbeadótól igényelheti vagy betudhatja a bérleti díjba.

9. Bérbeadó a gépkocsit üzemképesen, Bérlő által megtekintett és kipróbált állapotban adja át.

10. A bérleti idő tartama alatt a Bérlő köteles a gépkocsit saját költségén karbantartani.

11.A Kötelező és Casco biztosítást a bérleti díj tartalmazza.

12. A Bérlő a bérleményt harmadik személynek nem adhatja bérbe.

13. A gépkocsit kifejezetten tilos (teljes kaució vesztéssel jár): másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni, üzletszerűen személy- ill. teherszállításra használni, autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni, másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe, hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni, alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni, a  Bérbeadó írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.

14. Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás, átvizsgálás és műszaki mentés a Bérlőt terheli.

15. Bérbeadó a gépkocsi rendeltetésszerű használatát bármikor ellenőrizheti, de azzal Bérlőt nem zavarhatja. Bérbeadó írásbeli felhívására Bérlő 3 napon belül köteles bemutatni Bérbeadónak. A megtekintés helye a Bérbeadó által megjelölt hely.

16. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végeztethet javítást. Ennek költségét Bérbeadó a bérleti időtartam lejártakor számla ellenében megtéríti, vagy a bérleti díjba beszámítja, abban az esetben, ha az rendeltetésszerű használat mellett keletkezett.

17. Rendkívüli hiba vagy kár veszélye esetén köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben Bérbeadó a bejelentést követően a hibát nem hárította el, Bérlő elvégezheti vagy elvégeztetheti. Keletkezett költségét a Bérbeadótól igényelheti vagy betudhatja a bérleti díjba.

18. A Bérlő meghibásodás esetén a Bérbeadót azonnal értesíteni köteles. Amennyiben a rendeltetésszerű használat mellett keletkezett meghibásodásból fakadóan a gépkocsi nincs a Bérlő számára használható állapotban, úgy arra az időszakra Bérleti díjat fizetni nem köteles.

19. Bérbeadó a bérleményt tiszta állapotban adja át, ezáltal Bérlő köteles azt a bérlési idő leteltével ugyanilyen állapotban visszaszolgáltatni, ellenkező esetben 5000,- Ft takarítási díjat számolunk fel.

20. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.

21. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.) a Bérlőt terhelik.

22. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a Bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a Bérbeadó jogosult a Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. A késedelmes visszaszolgáltatás esetén a visszaszolgáltatás napjáig a késedelem idejére a Bérbeadót minden késedelemben megkezdett nap után megilleti a Bérleti díj, valamint a Bérbeadó ebből fakadó egyéb kárát és elmaradt hasznait a Bérlő megfizetni köteles.

23. A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a rendeltetésszerű használatból eredő amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni.

24. Amennyiben a Bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó teljes kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni.

25. A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a Bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a Bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni.

26. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő a fennálló tartozását a Bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.

27. A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő ekörben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására. Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri 5.000,-Ft + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.

28. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és célszerű a tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépkocsi visszaadását követő 30 napig megőriznie. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Bérlőnek megfizetnie.

29. Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.

30. Defektből adódó bárminemű meghibásodás (pl.: felni, gumi, stb. sérülés) költsége a Bérlőt terheli, biztosítás ezen hibákat nem fedezi.

31. Amennyiben a bérleményt a Bérlő általi használat közben olyan károsodás érné, ami jelentősebb értékcsökkenést vonna maga után, azt a Bérlő köteles a Bérbeadónak megtéríteni.  Amennyiben a kár mértékéről nem tudnának megegyezni, kikötik Bérbeadó székhelye szerinti Bíróság illetékességét.

32. Bérbeadó és Bérlő kijelentik, hogy magyar állampolgárok / magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság, szerződéskötési képessége nem korlátozott / csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem fenyegeti.

33. Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem áll.

34. A szerződést a felek közös megegyezéssel a lejárat előtt azonos feltételekkel meghosszabbíthatják írásban, e-mail-en a Bérlő ilyen kezdeményezésére, mely hosszabbítás a Bérbeadó által a Bérlő megkeresésére adott írásos válaszával lép hatályba az abban meghatározott, visszaigazolt időtartamra.

35. A szerződés aláírásakor a Bérbeadó a Bérlőnek átadta az autó 1 db kulcsát, forgalmi engedélyét és egyéb dokumentumait, amelyek átvételét a Bérlő a szerződés aláírásával elismeri.

36.A szerződést mindkét fél indoklás nélkül felmondhatja 30 napos felmondási határidő betartásával.

37. A Bérbeadó jelen szerződés részét képező mellékletben található jegyzőkönyvben rögzített állapotban és időpontban vette át a gépjárművet.

38.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

39. A Szerződő felek jelen szerződést annak elolvasása, közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

© 2018-2023 www.eurocscs.hu | adatkezelési tájékoztató | ÁSZF